Trafikkreglar

Her er nokre av dei viktigaste trafikkreglane ein må følgja som syklist:

Sykling i vegen
Når du syklar på vegen har du dei same rettar og plikter som andre kjørande. Du må følgje dei same trafikkreglane og skilta, blant anna ved å sykla på høgre sida, overhalda vikeplikt frå høgre og for gåande i gangfelt. Sykkel har som einaste kjøretøy lov til å nytta vegskuldra. Du skal gje teikn før du svingar eller skiftar plass i vegbana.

Gang- og sykkelvegar
På gang- og sykkelvegar har fotgjengarar og syklistar like rettar. Når du forlèt gang- og sykkelvegar har du vikeplikt for alle andre når du kjem inn på, eller skal kryssa, ein anna veg. Når du syklar har du og vikeplikt i gangfelt, men om du går av sykkelen og trillar, vil bilane ha vikeplikt for deg som fotgjengar.

Sykling på fortau
Fortau (og gågate eller gatetun) er fyrst og fremst for dei gåande. Det er tillate å sykla på fortauet når det er få fotgjengare der, og syklinga ikkje medfører fare eller er til hinder for gåande.

Forbod for syklistar
Det er forbode å sykla på motorveg, innkøyring til motorveg og i nokre tunnelar. Dette er vist ved trafikkskilt. Det er og forbode å sykla mot einvegskøyring dersom det ikkje er tillate spesielt ved skilt.

For å unngå ulukker:

 • Sjekk at sykkelen er i god stand og tilfredsstiller krava om påbode utstyr.
 • Sørg for å verte sett, ved å plassera deg riktig i vegbanen og bruka lys på sykkelen i mørket.
 • Dei mest alvorlege skadane i sykkelulukker er hovudskadar, bruk difor alltid sykkelhjelm.

Sykla med barn
Det er berre tillate å ha barn under 10 år som passasjer på sykkel.

Det er tilrådd at foreldra syklar mykje saman med borna før dei byrjar å sykla åleine i trafikken. Vern om hovudet, og bruk hjelm når de syklar.

Sykkelvettreglar Smarte syklistar:

 • er synlege i trafikken,
 • gjev tydelige teikn
 • ser andre trafikantar i auga
 • lyttar til trafikken, ikkje musikken
 • ventar på grønt lys
 • gjev fotgjengarane fyrsterett på fortauet
 • brukar lys i mørket
 • brukar hjelm

Sykkelvettreglene er laga av Syklistenes Landsforening og Statens vegvesen.

Kjelder: Statens vegvesen og Trygg Trafikk

Enkle reparasjonar

Kanskje sykkelen din har stått fleire år i garasjen, bremsene kvin, og kjede hoppar av når du trør. Kva gjer du?

Sykla til jobb

Du treng ikkje vera toppsyklist for å sykla til jobben - bryt barrierane dine, trø i veg!

Nytt Førlandskryss

Med to avkjørslar rett ut i 80-sona på E39 har Førlandskrysset vore uoversiktleg både for syklistar, bilistar og gåande. I løpet av sommaren skal krysset stå ferdig utbetra.

Hjelm er kult!

Kva hjelm vil du ha? Rosa hanekam? Blomar? Eller kanskje ein hatt som du trer over hjelmen? I dag får du tak i kule hjelmar til alle, anten det er 7-åringen eller bestefar på 80-år.

Sykkel med tak over hovudet

Tenk å sykla til jobb med tak over hovudet, fire hjul og elmotorisert assistanse. Du får mosjon og slepp å bli våt og kald. Podbike er eit veldig spennande alternativ til elbilen!

Oppgradering av nasjonal sykkelrute nr 1

Visste du at Nasjonal sykkelrute nummer 1 går over Stord? I tre etappar har me oppgradert ein viktig del av strekninga. No blir det samanhengande oppgradert fortau frå Rommetveit og heilt til Frugårdselva.

Fortau på Heiane

Heiane har vokse seg til å bli ein betydeleg bydel på Stord. Den positive utviklinga skapar behov for betre forhold for gåande og syklande.

Er låsen frosen?

No besøkjer kuldegradene oss, og det kan vera greitt å vita korleis du skal fiksa ein sykkellås som er frossen.

Flotte sykkelturar i haustferien

Hausten kan vera våt og kald, men òg utruleg vakker! Litt ekstra påkledning og ein god venn med på tur, så har du føresetnadanefor ein herleg sykkeloppleving her i Sunnhordland.

Brukar du sykkelhjelm?

Kvar dag hamnar ti nordmenn på legevakta eller sjukehus etter ei sykkelulykke. Likevel er det under halvparten som nyttar sykkelhjelm kvar gong dei syklar. Kvifor er det slik?

Velg rett sykkel for barnet ditt.

For at barn skal lika sykling, er det viktig at dei likar sykkelen dei syklar på, og at denne gjer tryggheit og sykkelglede. Her er nokre tips til ting du bør passe på.

Lat borna sykla og gå til skulen!

"Når foreldre råkjører sine egne barn til skolen, setter de naboens barn i fare. Gi dem heller en sunn start på dagen. La barna sykle eller gå" sier Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk.

Film: Gje borna skulevegen tilbake!

Inspirasjonsfilm frå Sykkelbyen Stord. Kjenner du nokon som køyrer borna til og frå skulen? I dei aller fleste tilfella er det heilt unødvendig, ja det gjer faktisk skulevegen mindre trygg for dei borna som går og syklar.

Utbetringar langs E39

Mange kvir seg for å sykla langs E39. Sykkelbyen Stord jobbar for at det skal bli trygt å sykla over heile Stord, og i løpet av 2018 er det fleire strekningar og kryss som blir utbetra.

Det går rundt i Sagvåg

Bakketopp, skarp sving og kryss i eitt – Snikkarsvingen i Sagvåg skapte mange farlege situasjonar. Mykje er blitt gjort og krysset er ferdig omlaga til rundkøyring.

Øyhopping i Sunnhordland!

Kan du tenkje deg noko meir idyllisk enn å sykle på øyhopping i Sunnhordland? No er det i alle fall lettare å komme seg til Skjersholmane med sykkel!

Sykla opp Griserompa

Det jobbast i Griserompa! Altså, vegstrekninga opp frå Leirvik sentrum. Men kvifor heiter det Griserompa, og når er vegarbeidet ferdig..?

Hald deg tørr på sykkelen!

Med det vêret me har hatt dei siste dagane, syntest me det var på sin plass og skriva litt om korleis ein skal unngå å bli drypande våt når ein syklar i regnet. Her har du nokon tips:

Sykkelvettreglane

Dei åtte sykkelvettreglane hjelper deg å ferdast trygt i trafikken. Å vere synleg i trafikken og at samspelet mellom trafikantane er godt, er viktig for trygg samferdsel.

Sykla saman

Me anbefaler at foreldre syklar mykje saman med borna før dei begynner å sykla aleine i trafikken. Beskytt hovudet, og bruk hjelm når de syklar.